Harmonogram zpracování zakázky

Obecné principy mojí práce, realizační etapy a jejich náplň. Jedná se o demonstrativní výčet činností, vzhledem k individuálním požadavkům každého jednotlivého objednatele či investora (dále jen „investor“).

 1. Úvodní fáze (ÚF)
  Tvoří zejména:

  • dialog mezi architektem a investorem
  • zachycení myšlenek do obecných a nezávazných poznámek architekta

  Pozn.

  • poznámky slouží k vyjasnění problematiky a vyústí v zadání na zpracování architektonické studie
  • grafické poznámky lze po domluvě i zapůjčit
  • tyto jsou gratis, v režii ateliéru, slouží k potřebné diskuzi
  • grafické poznámky nemají povahu závazné projektové a ani jiné dokumentace!
 2. Architektonická studie (ST)
  Obsahuje zejména:

  • specifikaci předmětu smlouvy o dílo (dále SOD)
  • obstarání podkladů pro práci
  • opatření nezbytných vstupních informací od úřadů
  • ověření souladu záměru s územním plánem
  • upřesnění stavebního programu
  • vytvoření prvních závazných skic
  • průběžná konzultace k rozpracovanosti – odsouhlasení pracovních skic
  • odsouhlasení závazného architektonického řešení po etapách
  • závěrečné odsouhlasení studie investorem
  • výkresová a textová část
  • kompletace a předání
 3. Dokumentace k územnímu řízení (DUR)
  Obsahem této etapy je zejména:

  • uzavření SOD pro tuto část PD
  • vypracování DUR v souladu s platnými vyhláškami
  • vyžádání stanovisek a vyjádření
  • vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
 4. Dokumetace pro stavební povolení (DSP)
  Zejména:

  • uzavření SOD pro tuto část PD
  • vypracování DSP na základě předešlé dokumentace v souladu s platnými předpisy
  • vyžádání stanovisek a vyjádření
  • vypracování a podání žádosti o vydání SP
 5. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  Obsahuje zejména:

  • uzavření SOD pro tuto část PD
  • vypracování DPS na základě předchozí dokumentace v souladu s platnými vyhláškami
  • výkaz výměr
  • položkový rozpočet
 6. Interiér (INT)
  Zejména:

  • uzavření SOD pro tuto část PD
  • v návaznosti na studii rozpracování vybraných místností
  • vyjasnění dílčích částí stavby, detailů pro DSP a DPS (vývody elektro, vypínače, zásuvky, materiály)
  • výtvarné řešení prostorů, barevnost, materiály
  • návrh rozestavění nábytku dle funkčních zón a provozního schématu a hlavních pěších tras
  • materiálové řešení podlahy, stěn a stropů
  • zpracování ve 2 fázích – studie a projekt
 7. Zahrada (ZAH)
  Zejména:

  • uzavření SOD
  • komplexní řešení pozemku, rozdělení do funkčních zón
  • vytvoření základní výtvarné kompozice
  • návrh a umístění prvků zeleň, drobná architektura, osvětlení, výtvarná výzdoba
  • tabulky prvků interiéru
  • zpracování ve 2 fázích – studie a projekt
 8. Autorský dozor (AD)
  Zejména:

  • uzavření SOD
  • občasný autorský dozor, příp. podle požadavků investora